Categorie archief: Uncategorized

Communicatie naar alle partners: covid-19 nieuwsbrief 4

Via deze korte update laten we weten dat vanaf 05 juni de maatregelen voor de ondersteuners ook  versoepeld worden.  Het ONWOB volgt hierbij de richtlijnen van het Katholiek Onderwijs, besproken tijdens het sociaal overleg van 02 juni 2020.

Concreet betekent dit voor de ondersteuners van het ONWOB het volgende:

We kiezen ervoor om de digitale ondersteuning verder te zetten waar mogelijk. Dit om het risico op besmetting zoveel mogelijk te vermijden.  Tegelijk kunnen we, door op deze manier te werken, meer scholen en leerlingen ondersteunen.

Bij overstap naar fysieke aanwezigheid is de doelgerichtheid van de ondersteuning belangrijkO.w.v. de andere (nieuwe) context is afstemming tussen de school en de ondersteuner noodzakelijk.  

Ongeacht de context en de vorm van ondersteuning vragen wij dat er ook tijd gemaakt wordt om de overgang naar het nieuwe schooljaar (olievlek) voor te bereiden.

Indien fysieke aanwezigheid van de ondersteuner wenselijk is, houden we ons aan de volgende richtlijnen:

 • Ondersteuners mogen per dag maximum in één school fysiek ondersteuning bieden. Dit om het besmettingsgevaar te minimaliseren. 
 • Indien de risicoanalyse van de school het toelaat, is het mogelijk dat er 2 ondersteuners op 1 school komen, elk in hun eigen bubbel(s).  
 • Ondersteuners mogen per week in meerdere scholen fysiek ondersteunen. 
 • Ondersteuners streven ernaar om in 1 contactbubbel (klas) per dag toe te treden.  Meerdere 1-1 ondersteuningen per dag kunnen mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften.
 • Er is steeds sprake van 1,5m afstand tussen volwassenen en tussen volwassenen en leerlingen (lager en secundair onderwijs).  Voor kleuters gelden deze afspraken niet.
 • Ondersteuners gebruiken zoveel mogelijk hun persoonlijk materiaal.  Ze passen handhygiëne toe en gebruiken steeds het nodige veiligheidsmateriaal (zoals mondmaskers).
 • Scholen informeren de ondersteuner omtrent de veiligheidsafspraken in de school en bezorgen het draaiboek aan de ondersteuner.  Ondersteuners respecteren de veiligheidsafspraken van de school.
 • Een combinatie van digitaal en fysiek ondersteunen is mogelijk.
 • Vergaderingen (MDO, klassenraad, oudercontact) gaan zoveel mogelijk digitaal door.  Bij een noodzakelijke fysieke vergadering wordt voldoende afstand voorzien en worden de veiligheidsvoorschriften steeds gerespecteerd.

In uitzonderlijke situaties blijft ondersteuning in de thuissituatie van een leerling met een (G)V mogelijk. Hier volgen wij de berichtgeving uit de nieuwsbrief van 12 mei 2020.

Bij vragen of onduidelijkheden mogen jullie contact opnemen met het zorgloket.

Veel succes met het verder verloop van het schooljaar.

Communicatie naar alle partners: covid-19 nieuwsbrief 3

Op 18 mei zetten we een nieuwe stap door de gedeeltelijke heropstart van de scholen.

De ondersteuningsnetwerken blijven als partner leerling-, leerkracht-, en/of schoolteam gerichte ondersteuning bieden.  Ook nieuwe ondersteuningsvragen kunnen worden opgenomen.
Via deze brief willen we jullie informeren rond de richtlijnen die we binnen het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB) volgen om vanaf 18 mei op een veilige manier te kunnen werken.

Op dit moment streven we vanuit het ONWOB naar de aanwezigheid van één ondersteuner per school.  Bij verschillende vestigingsplaatsen / graden is één ondersteuner per ‘contactbubbel’ ook een mogelijkheid.

Wat kan je als school doen?

 • Je gaat in overleg met de ondersteuner en het ondersteuningsnetwerk over de manier waarop de ondersteuning ingezet zal worden.
 • Het blijft waardevol om in cocreatie naar evenwaardige alternatieven voor fysieke aanwezigheid te zoeken.
 • Bij de vraag tot fysieke aanwezigheid staat er in de risico-analyse van de school beschreven hoe de ondersteuner veilig kan werken.

Wat kan je van ons verwachten?

 • De ondersteuner houdt verbinding met de scholen om te beluisteren hoe de ondersteuning er na 18 mei kan uitzien.
 • De ondersteuner blijft samen nadenken over alternatieven voor fysieke ondersteuning indien dit mogelijk is (telewerk blijft de eerste keuze), ook na 18 mei.
 • De ondersteuner richt zich op vragen i.f.v. leerlingen met SOB* die aangemeld zijn bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant.
 • Indien men in afstemming beslist dat fysieke ondersteuning essentieel is om tegemoet te komen aan de vraag vragen we de risico-analyse (met nadruk op het onderdeel ondersteuningen) door te mailen naar ondersteuner en de coördinatie (onw.oostbrabant@gmail.com).
 • Wij zorgen voor beschermingsmateriaal voor ondersteuners.
 • Samen met de coördinatoren houden de miniteams overzicht over alle vragen tot fysieke aanwezigheid.
 • De coördinatie blijft in overleg met alle partners om richtlijnen te kunnen verfijnen of bij te sturen.

Mogen we vragen onze ondersteuners ter plaatse op school goed te informeren over de veiligheidsafspraken op jullie school.

Wij hopen dat deze communicatie verduidelijking gebracht heeft en dat onze ondersteuners, in functie van ieders welzijn, in veilige omstandigheden aan de ondersteuningsvragen kunnen tegemoet komen.

Deze communicatie mag gedeeld worden met ouders van leerlingen die op dit moment aangemeld zijn bij het ONWOB.

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen.  Dat kan telefonisch via het nummer van het zorgloket (0470/11.13.54) of via mail onw.oostbrabant@gmail.com

 

Communicatie naar scholen: covid-19 nieuwsbrief 2

Beste directies,

Zoals we weten zijn de corona maatregelen van kracht tot 19 april, met mogelijke uitbreiding naar 3 mei 2020. Hierover krijgen we uitsluitsel in de loop van de paasvakantie.  Op dit moment liggen er dus meerdere mogelijke scenario’s open en is het onduidelijk hoe we zullen starten na de paasvakantie.

Als ONWOB engageren wij ons om met jullie in te overleg te gaan wanneer er hierover meer duidelijkheid is.  Op dat moment zullen we opnieuw afstemmen over de verdere invulling van onze ondersteuningen.

Momenteel worden de meeste ondersteuningen via telewerk ingevuld in het kader van de begeleiding van het afstandsonderwijs, in nauw contact met de scholen, de ouders en de leerlingen.

Wij willen jullie langs deze weg ook danken om, in samenwerking met onze ondersteuners, een invulling op maat te voorzien die voor de leerlingen, ouders en leerkrachten een verschil kunnen maken.

In verbinding blijven, zeker nu, blijft een prioriteit voor ons!

Tegelijk willen we hier ook een warme oproep doen om onze ondersteuners in cocreatie te betrekken bij het nadenken rond, en in de uitbouw van het afstandsonderwijs.  Dat kan via mail, telefonisch of via een overleg online.

Verder willen onze ondersteuners graag met de school meedenken rond een aanbod op maat, in welk scenario we na de paasvakantie ook terechtkomen.  Zij zullen na de paasvakantie dan ook opnieuw contact met jullie opnemen, via mail of telefoon.

We geven nog een korte update rond het aanmelden van leerlingen tijdens de corona crisis.

 • Leerlingen kunnen nog steeds aangemeld worden via het zorgloket.
 • Een ondersteuner neemt het (G)V en het aanmeldingsformulier door en neemt telefonisch of via mail contact voor een vraagverheldering.
 • In de huidige context is het uiteraard  niet mogelijk om vraagverheldering en ondersteuning te doen binnen de pedagogisch-didactische context op de klasvloer.
 • Het opnemen van ondersteuningsvragen zal door de huidige omstandigheden van telewerk beperkter zijn.
 • Indien door de huidige omstandigheden de ondersteuning niet opgenomen kan worden, wordt deze aanmelding binnen de prioriteringsgesprekken opnieuw bekeken bij het heropenen van de school.

Omwille van de opgelegde coronamaatregelen is het niet mogelijk om een GV te laten ondertekenen door ouders.  We vragen daarom aan de scholen dat, indien ouders leerlinggerichte ondersteuning weigeren, dit steeds te vermelden op het ONWOB aanmeldingsformulier.  Indien dit niet vermeld wordt op het ONWOB aanmeldingsformulier, gaan we ervan uit dat het GV niet ondertekend is door de ouders gezien de huidige omstandigheden.

 

We zijn ervan overtuigd dat we ook in deze uitzonderlijke omstandigheden onze verbindende samenwerking kunnen verder zetten en dat we elkaar kunnen blijven ondersteunen en inspireren.

Verder hopen we dat de naderende paasvakantie voor iedereen een welverdiend rustmoment kan zijn.

 

Zorg goed voor elkaar,

De coördinatoren van het ONWOB

Eveline, Hilde, Leslie, Karolien, Kobie en Sigrid

Communicatie naar scholen ifv COVID-19

Onderstaande mail stuurden we op 15 maart 2020 naar alle scholen gewoon onderwijs die verbonden zijn aan het ONWOB.

Ondertussen zijn de maatregelen nog verscherpt waardoor thuiswerk een must is geworden.

Beste directie,

Onze ondersteuners zullen zo snel mogelijk contact opnemen met jullie school om te vragen hoe de ondersteuning/het ondersteuningswerk tijdens de komende periode vorm kan krijgen. Indien u op dat moment nog volop bezig bent met de organisatie binnen uw eigen school vragen we om op een later tijdstip terug contact op te nemen met elkaar.

Enkele voorbeelden:

 • De ondersteuner doet (voorbereidend) werk dat gelinkt is met de ondersteuningsdoelen zoals beschreven in het ondersteuningsplan (uitwerken van methodieken, materiaal…)
 • U vraagt de ondersteuner om voorbereidend werk te doen rond zaken die u in de toekomst op schoolniveau wenst te implementeren
 • De ondersteuner houdt via online kanalen contact met de leerlingen die ondersteund worden om het werken thuis te monitoren
 • ….

We moedigen creativiteit in het zoeken van oplossingen zeker aan.

De ondersteuningen kunnen worden opgenomen in fysieke aanwezigheid binnen uw school of via telewerk. Gezien het doel van de maatregelen is om verspreiding van het virus tegen te gaan hopen we echter dat zoveel mogelijk ingezet kan worden op telewerken.

Het zorgloket blijft bereikbaar voor vragen,

Wij wensen jullie enorm veel succes en sterkte in deze tijden.
Blijf veilig,

De coördinatie