Categorie archief: Uncategorized

Verderzetting ‘denktanken’

Vorig schooljaar organiseerden we vanuit het ONWOB denktanken om vanuit het 4 ledig partnerschap verder vorm te geven aan onze werking. Dit schooljaar zetten we deze denktanken graag verder.

Directies vanuit het gewoon en het buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders, CLB medewerkers en schoolbegeleiders die constructief wensen samen te werken aan de verdere uitbouw van het ONWOB,  zijn van harte welkom op dit overlegplatform.

Wij streven naar een deelname van minimum 1 directie en 1 zorgcoördinator / intern leerlingenbegeleider per onderwijsniveau dat vertegenwoordigd is binnen een scholengemeenschap.

Momenteel staan volgende thema’s op de agenda:

–        Evaluatie van de voorbereiding en opstart schooljaar 2018-2019

–        Kansen en drempels voor ‘co-creatie’

–        Hoe worden zorgnoden best geformuleerd?

–        Wat betekent ‘regie bij de school laten’ concreet?

Verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Zoals eerdere gecommuniceerd, weten we dat het aantal ondersteuningsuren dat het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB) genereert voor het schooljaar 2018-2019, vergelijkbaar is met het pakket van het vorige schooljaar.

We merken echter een grote toestroom van nieuwe aanmeldingen mede o.w.v. het voorstel ‘bijsturing M-decreet’.  Het begeleidingspakket per ondersteuning zal fors verminderen indien we op alle vragen een antwoord willen bieden.

We zien echter het kwaliteitsvol, efficiënt en flexibel inzetten van de beperkte middelen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen gewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst en het ONWOB.   

Daarom kiezen we dit schooljaar voor een billijke verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Per miniteam wordt ‘een pakket aan ondersteuningstijd’ berekend.  Bij de berekening van deze ‘pakketten ondersteuningstijd per miniteam’ gebruiken we drie parameters (we baseren ons hiervoor op de reflecties die binnen de denktanken van het ONWOB rond dit thema gemaakt werden):

  • Het totale leerlingenaantal
  • Het totaal aantal opgenomen ondersteuningen door ONWOB in 2017-2018
  • Het aantal leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)

De berekening per miniteam is een richtlijn. De school zal in overleg met ouders, CLB en de ondersteuner het ondersteuningsaanbod kunnen prioriteren en organiseren.  

Indien het totaal aantal aanmeldingen van een school sterk afwijkt van het basispakket ondersteuningstijd, gaan we in overleg met de school en het CLB.

We streven er naar een kwaliteitsvol antwoord te bieden op de ondersteuningsnoden van de aangemelde leerlingen.  

Lancering ONWOB website

websiteLaunch

Het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is blij met de lancering van hun website: www.onwob.be.

Met deze site hopen we antwoorden te kunnen geven op de vele vragen die er nog steeds zijn omtrent de werking van de ondersteuningsnetwerken.  Ook ouders kunnen op onze site terecht met allerhande vragen.

Dus laat gerust feedback achter op onze site.  We willen ervoor zorgen dat de site nuttig is en dat iedereen er de nodige informatie kan vinden.